Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Kosten & Vergoedingen

De behandeling wordt door verzekeraars vanuit de basisverzekering (Natura- of Restitutie-polis) vergoed. Aanvullende verzekeringen spelen geen rol in de GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient uw huisarts een verwijsbrief voor ‘Specialistische GGZ’ te hebben meegegeven.

Zorg Prestatie Model in de GGZ

Per 1 januari 2022 is het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Het ZPM is gebaseerd op herkenbare prestaties van daadwerkelijk geleverde zorg: tijd besteed aan diagnostiek, behandeling, email- en telefonisch contact, recepten en eventueel intercollegiaal overleg.

DE TARIEVEN van de prestaties worden bepaald door de setting, het beroep van de behandelaar, het consult type (diagnostiek of behandeling) en de duur. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven vastgesteld middels kostprijsonderzoek.
Omdat de tarieven wellicht hoog lijken is het goed te weten dat er andere kosten in verwerkt zijn. Zoals de niet zichtbare (indirecte) tijd voor administratie, voorbereiding, verslaglegging, behandelplan, brieven, overleg huisarts en dergelijke.
Die indirecte tijd is gemiddeld zo’n 30-35% van de totale tijd die wordt besteed aan een behandeling.
Maar ook praktijkkosten als huur praktijkruimte, verzekeringen, kosten ICT, elektronisch dossier en voorschrijfsysteem zijn er in meegenomen. Daardoor gaat het om forse bedragen, met name dus door de indirecte tijd.
De voormalig staatssecretaris vond dat psychiaters enkel zorg zouden moeten bieden welke andere disciplines niet kunnen leveren. Volkomen terecht, maar in de praktijk ligt die grens niet zo scherp en kan het in de tijd ook nog wisselen. Om het onderscheid te maken heeft de NZa gekozen voor criteria van het nieuwe Kwaliteitsstatuut. Deze zijn echter bijzonder onduidelijk en leiden tot interpretatieverschillen. Psychiaters kunnen er niet mee uit de voeten en verzekeraars gaan er allemaal weer anders mee om. Dat was de verwachting en is dit jaar ook gebleken. Het is volkomen willekeur hoe verzekeraars met die criteria omgaan en welke tarieven ze er aan hangen.
Om problemen en discussies te voorkomen heeft onze beroepsgroep een lijst met criteria opgesteld van behandelingen die enkel door psychiaters kunnen worden geboden. Deze lijst geeft t.a.v. de eis van de staatssecretaris duidelijkheid en verantwoording naar verzekeraars. Indien de verzekeraar op het verlaagde tarief uitkomt, dan kunt u een op naam gemaakt exemplaar ontvangen.
De duur van elk consult diagnostiek (45-60 min) of behandeling (meestal 45 minuten) bepaalt het tarief.
Meest voorkomende vergoedingen 2023

DE FACTUREN zullen eens per maand - kwartaal worden gestuurd. Op de factuur komen het soort consult met tarief, datum en duur, setting, DSM classificatie (indien gewenst met een privacyverklaring te voorkomen) en de zorgvraagtypering.

DE ZORGVRAAGTYPERING betreft een inschatting van zorgbehoefte aan de hand van de ernst en complexiteit van de klachten en problemen. Daarvoor wordt een vragenlijst (HoNOS+) gebruikt bij de intake (het eerste contact) en tijdens de behandeling voor de evaluatie. Deze inschatting is nog in ontwikkeling en zal z’n waarde de komende 2 jaar moeten bewijzen. Verder wordt, zoals het er nu voor staat, complexiteit van klachten en problemen gekoppeld aan categorieën van het Landelijk Kwaliteits Statuut (LKS). Deze categorieën zijn nog niet scherp omschreven en worden nog verschillend geïnterpreteerd, maar zijn wel tarief bepalend. Zolang die onduidelijkheid bestaat ga ik uit van de berekende tarieven CO 0464 of CO 0594.

Zonder contracten

Sinds een aantal jaren werk ik zonder contracten, net als toenemend meer collega’s, die er voor kozen de praktijkvoering, de professionele autonomie én de voldoening in het werk te beschermen. De reden is de hinderlijke en toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en vorm van ons werk, onredelijke eisen en vergoedingen.
Wij kiezen primair voor een eigen praktijk omdat we daar ons vak het beste vorm kunnen geven, ieder op een eigen manier. Dat geeft voldoening, wat zich direct vertaalt naar een beter behandelcontact, essentieel voor ons werk.
(achtergrond informatie over De Zorgverzekeraars)

De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de psychiater, die voor de verzekering bij de patiënt.
U heeft wel een contract met de verzekeraar, middels de polis. Om die reden krijgt u de factuur, waarna u hem kunt indienen bij de verzekeraar.
Graag zie ik de factuur binnen 4 weken betaald. Meestal is de vergoeding van de verzekeraar ruim binnen die termijn overgemaakt. Voorschieten is dus niet nodig. Het eigen risico wordt, indien (deels) nog niet gebruikt, eerst van de vergoeding afgehaald.

Keuze van de Basisverzekering

Het type polis van de Basisverzekering bepaalt de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Een aanvullende verzekering speelt overigens geen rol bij de vergoeding.

Een NATURA POLIS geeft beperking in zorgkeuze. Tot 40% wordt niet vergoed.

De COMBINATIE POLIS Voor de ene zorgsoort is er een beperkte, voor de andere een volledige vergoeding: bv 100% voor ziekenhuiszorg en slechts 60-70% voor GGZ. (o.a. Nat.Ned., OHRA, ONVZ, VVAA, Zorg en Zekerheid (Zorg Vrij), Anderzorg en DSW).

Zie vergoedingspercentages van het NZa tarief.
N.B.
Vraag voor alle zekerheid na bij de verzekeraar:
“Hoeveel van het NZA tarief krijg ik bij een niet-gecontracteerde vrijgevestigde psychiater vergoed?” Laat het op papier zetten, want telefonisch blijkt dat telkens erg onduidelijk of verhullend.

Verzekeraars hebben de wettelijke plicht er voor te zorgen dat de Treeknorm (maximaal 4 weken wachten op intake) niet overschreden mag worden. Omdat wachtlijsten elders daar ver overheen gaan, kunt u de verzekeraar wijzen op die plicht. Zij kunnen dan bemiddelen naar een zorgverlener of (schriftelijk!) toestemming geven bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in behandeling te mogen, waarmee u dan wel alles vergoed krijgt.


Een RESTITUTIEPOLIS geeft recht op zorg en op 100% vergoeding van het NZa tarief, naast vrijheid van keuze voor ziekenhuis en specialist. Het verwarrende begrip Marktconform wordt hier uitgelegd. In de praktijk is Marktconform het NZa tarief.
De restitutiepolis is dus sterk aan te bevelen.
Natura en Restitutie polissen 2023

RESTITUTIE POLISSEN:

  • Aevitae - Restitutie (*)
  • A.S.R. - Eigen Keuze (*)
  • CZ - Zorgkeuze (*)
  • Menzis - Basis Vrij
  • Stad Holland - Basisverzekering
  • Zilveren Kruis - Basis Exclusief

(*) Aevitae, A.S.R. en CZ eisen een machtiging vooraf om voor vergoeding in aanmerking te komen, wat in strijd lijkt met de vrije artsenkeuze van een restitutiepolis. En wat te zeggen van uw wens om privacy?
De machtiging moet u zelf aanvragen bij afdeling Medische Beoordelingen:
- met motivatie van uw behandelend zorgverlener
- met 'n kostenbegroting en/of behandelplan
- met zo nodig extra informatie
- en is geldig voor maximaal 365 dagen

Coaching

Voor coaching is geen verwijzing nodig. De kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar.
Het tarief is € 150,- inclusief per sessie van een uur.