Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Privacy

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met mij bespreekt valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer bijvoorbeeld een arbodienst of een medisch adviseur verzoekt om informatie wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Pas na uw toestemming en nadat de beantwoording aan u is voorgelegd, wordt deze verstuurd.

Na de intake en het onderzoek vindt automatisch schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzer, meestal de huisarts. Indien u daar bezwaar tegen heeft dient u dit kenbaar te maken.

Uw verzekeraar vergoedt de factuur pas als deze voldoet aan een minimum aantal eisen. Daaronder vallen ook zorginhoudelijke gegevens zoals de DSM-V classificatie en zorgvraagtype (inschatting zorgbehoefte) m.b.t. uw klachten en problemen.
Als u niet wilt dat deze gegevens bij de verzekeraar terecht komen, dan moet er een getekende
Privacy verklaring (‘Documenten & Websites’) met de eerste factuur worden meegestuurd.
Door een kopie naar mij te mailen komt deze privacygevoelige informatie niet bij de verzekeraar terecht. Bewaar de verklaring goed en stuur deze mee met de eerste factuur.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierdoor worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Het staat beschreven in mijn Privacystatement. Als er vertrouwelijke persoonsgegevens van u per ongeluk of op onrechtmatige wijze verloren zijn gegaan, vernietigd zijn, gewijzigd zijn of bekend zijn geworden aan personen die deze niet mogen zien (’data-lek’), dan ben ik verplicht dit data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u. Dit staat beschreven in de Procedure bij datalek.

Klachtenreglement

Het kan voorkomen dat er in de behandeling iets niet goed loopt. Bijvoorbeeld dat u meent niet goed of onzorgvuldig behandeld te worden. In een dergelijke situatie is het zinvol om zo'n knelpunt of klacht eerst te bespreken. Mogelijk is het tot een oplossing te brengen en wel zodanig dat de weg weer open is om verder te gaan met de behandeling. Reageert u zo snel mogelijk. Langer wachten maakt het moeilijker. Maak zo nodig een aparte afspraak waarbij u kunt aangeven waar het om gaat. Als u bang bent voor een negatieve reactie, kunt u dat het beste aangeven.

Indien u klachten heeft sta ik er voor open die te horen, omdat me dan helder kan worden wat er naar uw idee verkeerd is gegaan of gezegd. Bespreken is verreweg de beste manier om met een klacht om te gaan. Wanneer de klachten naar uw mening dan toch niet naar tevredenheid worden besproken, kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klachtportaal Zorg. Zie: Klachtenprocedure

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.